תקנון העמותה

תקנון עמותת עדה'ס מועדון חברים גבעת עדה

(סעיף 10 לחוק העמותות, תש"ם- 1980)

 

עמותת  עדה'ס קמה על מנת לספק שרותים חברתיים וקהילתיים לתושבי גבעת עדה וחברי העמותה

סימן א': חברות

קבלת חברים

 1. (א)  מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

(ב)  אדם החפץ להיות חבר העמותה להיות לפחות בן 18 ותושב ישראל ולהגיש לועד בקשה בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה." ומילוי פרטים בטופס ההצטרפות.

(ג)   ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי וועד/ת הקבלה; סירבה הועדה לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני הוועד של העמותה.

 

זכויות וחובות של חבר

 1. (א)  חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הבקורת.

(ב)  על מנת להתקבל לעמותה על חבר לשלם דמי רישום חד פעמיים לעמותה, וכן דמי מנוי והכל כפי שיוחלט על ידי הועד מפעם לפעם.

(ג)   הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לעדכן את דמי המנוי השנתיים מפעם לפעם.

(ד)  פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

במידה והחבר פרש מרצונו, כספי המנוי ודמי החבר לא יוחזרו.

פקיעת חברות

 1.  

 (א)החברות בעמותה פוקעת –

(1)   במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;

(2)   בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;

(3)   בהוצאתו מן העמותה.

(4) בגמר שנה במידה ולא חידש את תשלומיו;

 

(ב)  האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

(1)   החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;

(2)   החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

(3)   החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

(4) החבר הורשע בשל עבירה שיש עימה קלון;

 

(ג)   לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

 


 

מתן הודעות לחבר

 1. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

סימן ב': האסיפה הכללית

 1. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.
 1. אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה. האסיפה תתכנס לפחות פעם אחת בשנה.

 

תפקידים של אסיפה כללית רגילה

 1. אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הבקורת.

(א)  אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

(ב)  לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

 

יושב ראש ומזכיר

 1. אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.
 1. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

 

 1. מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

 

סימן ג': הועד

 

מספר החברים

 1. מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משלושה.

(א) הגדרת אחריות וסמכות חברי הוועד תעשה על ידי היו"ר ותאושר על ידי הוועד.

(ב) איוש תפקידי הוועד על ידי בחירות של האספה ולאחר הצעה של היו"ר למבנה הועד.

תקופת הכהונה

13.

(א)  הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.

(ב)  חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

השלמת הועד

 1. (א)  נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד.

(ב)  חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

 

ישיבות הועד

 1. הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

(א) חבר עמותה המעוניין להעלות נושאים לוועד יפנה לאחר מחברי הועד בבקשה לדון בפנייה אשר תוצג על ידי חבר הוועד בישיבה הרלוונטית הקרובה.

 1. החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.
 1. הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

 

זכות הייצוג

 1. הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

סימן ד': ועדת הבקורת

תחולת הוראות

 1. הוראות תקנות 12 עד 17 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על ועדת הבקורת.

סימן ה': נכסים לאחר פירוק

העברת נכסים עודפים

 1.  פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה למוסד ציבורי אחר בעלת מטרות דומות כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחוק בין חבריה.

 

 1. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה, אסורה.